A A
 • Uradne ure

  21. oktober 2020

  Na podlagi Odloka  o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni  COVID - 19 na območju Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 146/2020), ki je začela veljati dne 19. 10. 2020 , Centrala SKZG RS in vse območne izpostave SKZG RS do nadaljnjega poslujejo brez uradnih ur oziroma fizičnih stikov s strankami. To pomeni, da so zaposleni odzivni preko telefonov in računalnikov. Prisotnost na delovnem mestu ostane enaka kot doslej. Sklep velja z dne 19.10.2020.

  VEČ
 • SEZNAM ZEMLJIŠČ ZA BREZPLAČEN ZAKUP

  22. december 2020

  Na podlagi ZAKONa O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE), ki omogoča brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije:

  (1) Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije lahko v brezplačni zakup odda kmetijska zemljišča, ki jih ima v upravljanju in ki so bila na dan 1. januarja 2021 v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena kot:

  - 1410 - kmetijsko zemljišče v zaraščanju,

  - 1500 - drevesa in grmičevje ali

  - 1800 - kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem

  (2) Doba zakupa iz tega člena traja 10 let.

   

  (3) Zakupnik mora na zemljiščih, ki so dana v zakup po tem členu odpraviti zaraščanje v roku enega leta ter ga uporabljati za kmetijsko dejavnost.

   

  (4) Pomoč iz tega člena se zakupniku dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1).

   

  Sklad objavlja neobvezujoč seznam kmetijskih zemljišč za brezplačen zakup.

  Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za brezplačen zakup. Oddaja v zakup poteka prek objave ponudbe za zakup na pristojni upravni enoti. Ob prosti brezplačni površini bo Sklad hkrati ponudil v zakup tudi preostalo prosto površino na posamezni parceli.

  Sklad si pridržuje pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

  Do seznama zemljišč za brezplačen zakup dostopate tako, da kliknete TUKAJ

  VEČ
 • JAVNA OBJAVA POTENCIALNIH ZEMLJIŠČ ZA ZAKUP

  16. december 2020

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam potencialnih kmetijskih zemljišč za zakup.

  Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

  Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo oddana v zakup. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

  Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete TUKAJ

  VEČ
 • SEZNAM POTENCIALNIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA PRODAJO

  6. november 2019

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč  seznam potencialnih stavbnih zemljišč za prodajo. Zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča.

  Sklad KZG RS bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek prodaje na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za nakup. Vlogo za nakup zemljišč pošljite na naslov: Sklad KZG RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana ali na e-mail: info.skzgrs@gov.si .

  Obravnava vlog za izvedbo pravnega prometa se pri Skladu KZG RS izvaja potom pristojne komisije za pravni promet, ki preveri vse predpisane predpostavke za izvedbo pravnega prometa. Komisija sprejme odločitev, ali se bo pravni promet izvedel in pod kakšnimi pogoji.

  Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo prodana. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje prodajo.

   

  VEČ
 • OBVESTILO

  24. maj 2017

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije obvešča vse zainteresirane kupce državnih gozdov, da bo vse vloge za nakup gozdov, ki bodo na Sklad prispele po 15. aprilu 2016, prenesel v obravnavo družbi SiDG d.o.o., katera bo s 1. julijem 2016 prevzela upravljanje državnih gozdov.

  V tekočem obdobju, do 1. julija 2016, bo Sklad obravnaval že prejete vloge za prodajo državnih gozdov.

  Pravila o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja z državnimi gozdovi

  Obvestilo pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem

  OBVESTILO pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS, o obveznosti prejemanja in izdajanja e-računov

  VEČ
 • SPOROČILO ZA JAVNOST

  24. maj 2017

  Obvezna razlaga tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB2

  Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je na svoji 20. redni seji, dne 31. 5. 2016, s sklepom št. 145/2016, sprejel obvezno razlago tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB2, z naslednjo vsebino:

  »Obseg prednosti do zakupa iz naslova lastnih zemljišč na VVO 1 se zmanjša le za površine, pridobljene v zakup po 6. 6. 2014, ki so bile pridobljene na podlagi uveljavljene prednosti iz naslova VVO 1.«.

   Pravilnik o spremembi pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB 2, sprejet na 16. redni seji, dne 24. 2. 2016, je namreč spremenil tretji odstavek 6. člena Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč tako, da je prednostno pravico do zakupa iz naslova lastnih zemljišč na VVO 1 omejil na obseg lastnih zemljišč zakupnika na VVO 1, pri čemer se pravica do prednosti upošteva šele za zakupna razmerja sklenjena po 6. 6. 2014.

  V zvezi z navedeno dopolnitvijo pa so se pri zakupnikih, ki jih le ta zadeva, pojavila vprašanja glede razlage obsega uveljavljanja prednosti do zakupa, in sicer, ali se obseg prednostnega upravičenja zmanjša za prav vsa sklenjena zakupna razmerja po 6. 6. 2014, ali zgolj za tiste površine, ki jih je zakupnik pridobil v zakup izrecno na podlagi navedene prednosti iz naslova VVO 1. Svet Sklada je v zvezi z navedenim odločil, kot izhaja iz zgoraj citirane obvezne razlage.

   POZIV ZA UREDITEV PRAVICE ZA ODJEM VODE IZ NAMAKALNEGA SISTEMA VOGRŠČEK ZA NAMAKANJE IZVEN OBMOČJA SISTEMA

  VEČ
 • SPOROČILO ZA JAVNOST

  24. maj 2017

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije obvešča stranke, da  z 31. marcem 2017 zapira Območno izpostavo  v Ormožu, na  naslovu Ptujska cesta 12, 2270 Ormož.

  I.

  Z 1. aprilom 2017 bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za stranke z območja občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter ostale bližnje občine, nadaljeval poslovanje v prostorih Občine Ormož, na naslovu Ptujska cesta 6, Ormož.

  Uradne ure za stranke so vsak petek od 8.00 do 12.00

  Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 690 009.

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

  VEČ
 • PREKLIC POOBLASTIL

  24. maj 2017

  Z dnem 1.7.2016, direktorica Sklada KZG RS, preklicuje vsa izdana pooblastila za zastopanje Sklada in vsa izdana pooblastila v zvezi z opravljanjem dela na Skladu naslednjim uslužbencem, ki so navedeni v priponka.

  VEČ
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

  24. maj 2017

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je ustanovila država 11. marca leta 1993 z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije.

  Temeljni cilji delovanja Sklada so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v programu razvoja slovenskih gozdov. Njihov osnovni namen je skrb za racionalno rabo ter okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov.

  Sklad izvaja slovensko kmetijsko zemljiško politiko in kot dober gospodar zemljišč v lasti države vodi promet s temi zemljišči, jih daje v zakup oziroma zanje podeljuje koncesije. S tem skrbi za obdelanost in ohranjanje zemljišč, namenjenih tako za proizvodno kot raziskovalno ali učno-vzgojno dejavnost, pa tudi za ohranjanje naravnega okolja ter za ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

  Z odkupom, s prodajo in z menjavo zemljišč, ki ležijo znotraj državnih kompleksov, zagotavlja smotrno zaokroževanje površin oziroma proizvodnih enot in izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

  V skladu s sprejeto razvojno politiko Republike Slovenije in z namenom povečevanja ekonomske varnosti kmetij in intenzivnosti kmetijske proizvodnje ter učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč in gozdov Sklad vpliva tudi na ohranjanje poseljenosti našega podeželja, zlasti na gorskih in hribovitih območjih.

  Sklad kot zaščitnik interesa države glede lastništva kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije skrbi za sodno in zunajsodno ureditev lastninske pravice ter ureja druge stvarne pravice in geodetske zadeve, povezane z zemljišči, s katerimi upravlja.

  Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji in zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev na osnovi določil zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

  VEČ