A A

Akcija pregleda dejanske uporabe zemljišč - Občina Izola

Datum obvestila:
21.06.2013
Akcija pregleda dejanske uporabe kmetijskih zemljišč in nelegalnih objektov na območju Občine Izola

Ljubljana, 21. 6. 2013 – Na podlagi dogovora med predstavniki Inšpektorata za kmetijstvo in okolje, Inšpektorata za promet, energetiko in prostor ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, je v mesecu juniju 2013 potekala skupna akcija pregleda dejanske uporabe kmetijskih zemljišč in nelegalnih objektov na območju občine Izola. Uslužbenci Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, inšpektorji kmetijske in gradbene inšpekcije, ob sodelovanju občinskega inšpektorata in redarstva, so izpeljali širšo akcijo pregleda območja Občine Izola, v kateri so pregledovali rabo kmetijskih zemljišč.

 

Kontrolo obdelanosti zemljišč na območju Občine Izola je od 3. do 21. junija 2013 izvajalo 26 javnih uslužbencev, ki so delovali v parih, od tega 22 uslužbencev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in 4 redarji Občine Izola. Skupaj je bilo za kontrolo, brez upoštevanja časa za vnos podatkov v informacijski sistem,  porabljenih 130 dni. Nepravilnosti so bile fotografirane.

Predmet kontrole je bilo 6.372 parcelnih delov, ki jih Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS oddaja v zakup 1.354 zakupnikom, v skupni površini  869 ha.

V postopku kontrole so bili evidentirani trije sklopi nepravilnosti:

a)    neobdelanost zemljišč;

b)    nedovoljeni pomožni kmetijsko gozdarski objekti;

c)    nedovoljeni objekti, ki presegajo kategorijo pomožnih objektov, ki so neločljivo povezani s tlemi ter so predmet prijave oziroma odstopa v reševanje gradbeni inšpekciji.

Ugotovitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije so sledeče:

Več kot polovica zakupnikov zemljišč, s katerimi na območju Občine Izola gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ima na vsaj enem parcelnem delu v zakupu ugotovljeno vsaj eno nepravilnost v zvezi z neobdelanostjo oziroma nedovoljenim posegom. Na več kot četrtini vseh parcelnih delov je ugotovljena vsaj ena nepravilnost v zvezi z neobdelanostjo oziroma nedovoljenim posegom.

Podatek o obsegu neobdelanih zemljišč predstavlja seštevek celih površin parcelnih delov v zakupu, na katerih je evidentirana neobdelanost, ne glede, če se le ta ne nanaša na cel parcelni del. Skupaj gre za 100 ha neobdelanih zemljišč, kar predstavlja 12 odstotkov od vseh zemljišč, oddanih v zakup.

Od vseh zakupnikov jih ima 357 oziroma 26 odstotkov vsaj en pomožni kmetijsko gozdarski objekt.

Od vseh zakupnikov jih ima vsaj po en objekt, ki ga je potrebno prijaviti gradbeni inšpekciji 394 oziroma 29 odstotkov zakupnikov. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je skupaj evidentiral 508 objektov za prijavo gradbeni inšpekciji.

Poročilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije