A A

Poostren nadzor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije nad zemljišči

Datum obvestila:
24.07.2013

SPOROČILO ZA JAVNOST

Poostren nadzor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije nad ustrezno rabo kmetijskih zemljišč, s katerimi gospodari

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije izvaja poostren nadzor nad obdelanostjo oziroma pravilno rabo kmetijskih zemljišč, s katerimi gospodari, ter ob tem vse svoje zakupnike kmetijskih zemljišč poziva, da ta zemljišča obdelajo in z zemljišč odstranijo morebitne objekte, ki jih Sklad na kmetijskih zemljiščih ne dovoljuje.

Na zemljiščih, s katerimi gospodari Sklad, namreč postavitev objektov ali kakršenkoli drugačen način delovanja, ki spreminja kmetijsko namembnost zemljišč, ni dovoljen oziroma je s soglasjem Sklada na kmetijskih zemljiščih dovoljeno graditi zgolj nezahtevne in enostavne objekte, kot so npr. ograje, škarpe, podporni zidovi, vodni zbiralniki, obore za rejo divjadi, vrtine, vodnjaki, krmišča, in podobno.

Sklad opozarja, da bo v primeru ugotovljenih kršitev na kmetijskih zemljiščih proti kršiteljem ustrezno ukrepal. Tako bo v primeru neobdelanih zemljišč zakupnikom poslal opomin pred odpovedjo zakupne pogodbe ter odpoved le te, če zakupnik v roku enega meseca zemljišč ne bo obdelal. V primerih, ko je zakupnik zaraščena zemljišča vzel v zakup z namenom, da jih usposobi za kmetijsko rabo, pa bo zakupnika pozval, da to stori v roku enega leta. V primeru nedovoljenih pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov bo Sklad zakupnikom poslal opomin pred odpovedjo zakupne pogodbe ter odpoved le te, če zakupnik v roku 90 dni od prejema poziva Sklada le tega ne bo odstranil oziroma dokazal, da je objekt zgrajen legalno, na podlagi upravnega dovoljenja še iz časov pred ustanovitvijo Sklada v letu 1993. V primeru nedovoljenih objektov, neločljivo povezanih s tlemi, ki presegajo kategorijo pomožnih objektov, pa bo Sklad primere odstopil v reševanje gradbeni inšpekciji.

Na Skladu se sicer zgoraj navedeni ukrepi v zvezi s kršitvami na kmetijskih zemljiščih v zakupu, ki jih je Sklad evidentiral v okviru akcije pregleda dejanske uporabe kmetijskih zemljišč in nelegalnih objektov na območju Občine Izola, ki je potekala v juniju 2013, že izvajajo.