A A

Sektor za kmetijstvo

Ključna odgovornost in naloga Sektorja za kmetijstvo je upravljanje in razpolaganje s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Naloge Sektorja za kmetijstvo obsegajo sklepanje zakupnih pogodb na podlagi javnih razpisov za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup in dejavno izvajanje politike na področju prometa z zemljišči: nakupi, prodaje in menjave zemljišč.

Sektor za kmetijstvo v okviru Sklada KZG RS skrbi tudi za vzdrževanje kmetijske infrastrukture ter sanacijo in melioracijo zemljišč. Sektor za kmetijstvo vsako leto izdela letni programa dela in – na koncu leta – poročilo o gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči, ki je del zaključnega poročila Sklada. Sektor za kmetijstvo vodi Martin Brus, univ. dipl. inž. živinoreje.


Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči v lasti RS

Po Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Gospodarjenje obsega razpolaganje in upravljanje z zemljišči:

 • Razpolaganje pomeni predvsem izvajanje postopkov, povezanih s spremembo lastništva: promet, menjave, razdružitve, komasacije, denacionalizacija, nadomestna zemljišča, brezplačni prenosi na podlagi zakonov.
 • Upravljanje z zemljišči pomeni skrb za racionalno rabo, primerno rento, ohranjanje okoljevarstvene vrednosti in izboljšanje posestne strukture ter zagotavljanje točnih evidenc o zemljiščih.


Cenik zakupnin in pogoji zakupa

Svet Sklada KZG RS  na koncu tekočega leta sprejme cenik zakupnin, tj. cene zakupa kmetijskih zemljišč, ki so v lasti države in ki jih Sklad KZG RS namenja za zakup. Ti ceniki zakupnikom omogočijo transparenten pregled nad cenami zakupnin za zemljišča.

Gibanje višine zakupnin glede predhodnih let, so bila naslednja:

 • 1993–1997: tolarski obračun zakupnine, vezan na devizno klavzulo v zakupni pogodbi;
 • 1997–1998: decembra 1997 preračunana zakupnina iz DEM v SIT;
 • 1998–1999: 7,5-odstotno povišanje;
 • 1999–2000: 0,0 odstotka – zakupnina ostane nominalno na ravni preteklega leta;
 • 2000–2001: 6,0-odstotno povišanj;
 • 2001–2002: 7,0-odstotno povišanje;
 • 2002–2003: 7,2-odstotno povišanje;
 • 2003–2004: 4,8-odstotno povišanje;
 • 2004–2005: 3,3-odstotno povišanje;
 • 2005 –2006: 2,1-odstotno povišanje;
 • 2006-2007: 2,3-odstotno povišanje;
 • 2007-2008: 5,7-odstotno povišanje in znižanje popusta na obseg iz 15 na 10 odstotkov, delno spremenjeni faktorji ogroženosti;
 • 2008-2009: 3,1-odstotno povišanje;
 • 2009-2010: 1,6-odstotno povišanje, dodatno povišanje za 10 odstotkov za vrtove, njive od 1. do 6. razreda ter hmeljišča in ukinjen 10-odstotni popust na obseg nad 3 hektarje;
 • 2010-2011 - 5% povišanje (1,4% inflacija+3,6% realno povišanje), dodatno povišanje zakupnine za pašnik 5. in 6. razreda na ceno navedeno v ceniku;
 • 2011 - 2012 – 5-odstotno povišanje;
 • 2012-2013 - 2,3 % povišanje (ter dodatno 20% povišanje za območje delujočih velikih namakalnih sistemov (po Kat-Mesini).
 • 2013-2014 - 16,7 % povišanje
 • 2014-2015: cene zakupnin in najemnin v letu 2015 ostanejo nominalno enake kot v letu 2014;
 • 2015-2016: 5% povišanje.
 • 2016–2017: 10,4% znižanje zakupnine, razen višina minimalne letne zakupnine, ki ostane nominalno enaka kot v letu 2016. Ostale postavke cenika ostanejo enake kot v letu 2016.
 • 2017-2018: cene zakupnin in najemnin v letu 2018 ostanejo nominalno enake kot v letu 2017.
 • 2018–2019: 3,7% povišanje
 • 2019–2020: 1,4% povišanje
 • 2020-2021: cene zakupnin in najemnin v letu 2021 ostanejo nominalno enake kot v letu 2020​ ob vpeljavi dodatnega namena uporabe zemljišča »Varovane naravne vrednote«
 • 2021-2022: cene zakupnin in najemnin v letu 2022 ostanejo nominalno enake kot v letu 2021
 • 2022-2023: 9,9% povišanje zakupnine
 • 2023 – 2024: cene zakupnin v letu 2024 ostanejo nominalno enake kot v letu 2023, cene najemnin se povišajo za 6,9 %.

 

Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2024

Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2024

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2024

Faktorji ogroženih območij in območij ugodne lege 2024

Splošni pogoji zakupa junij 2024

Območja višje zakupnine zaradi Namakalnih sistemov za leto 2018

Arhiv cenikov

Obrazci:

Izjava o sprejemu ponudbe za zakup kmetijskih zemljišč - obrazec

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo enostavnega pomožnega kmetijsko gozdarskega objekta

 

 

Pregledovalniki zakupa kmetijskih zemljišč

Pregledovalniki kmetijski zemljišč so aplikacije, ki vsebujejo podatke o zakupu kmetijskih zemljišč, namenjene pa so transparentnemu pregledu nad zakupi. Zakupniki lahko pregledajo zakup po različnih merilih, kot so: podatki o zemljišču, podatki o območnih izpostavah, glede na katastrsko občino …

Evidenca zakupnih razmerij – zakup kmetijskih zemljišč


 

 

Zakon o kmetijskih zemljiščih - Ur. list RS, št. 71/2011