A A

Sektor za splošne zadeve

Opravlja vsa dela in naloge s področja splošnih zadev Sklada, kar vključuje vodenje, izvedbo in koordinacijo strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih spremljajočih nalog v skladu z zakonodajo, vključno s področjem javnega naročanja, financ in računovodstva, informacijske tehnologije, kadrovskih zadev, glavne pisarne ter komuniciranja z drugimi državnimi organi in institucijami.

 

Naloge:

•priprava predloga letnega programa dela in finančnega načrta ter letnega poročila za področje pravnih zadev,

•vodenje funkcije finančnega upravljanja,

•vodenje in spremljanje izvajanja vseh del in nalog s področja informacijske in telekomunikacijske tehnologija Sklada,

•vodenje rednega, investicijskega in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter skrb za upravljanje s stvarnim premoženjem Sklada (načrtovanje novih investicij, najem poslovnih prostorov, zavarovanja stvarnega premoženja, čiščenje poslovnih prostorov itd.),

•sodelovanje z državnimi organi in drugimi institucijami s področja dela Sklada,

•spremljanje slovenskih predpisov in predpisov Evropske unije,

•priprava predlogov internih aktov, ki urejajo področje delovanja sektorja in skrbništvo nad njimi ter spremljanje izvajanja internih predpisov sektorja,

•Priprava predloga letnega programa dela in finančnega načrta ter letnega poročila in zaključnega računa Sklada,

•urejanje arhiva Sklada,

•priprava predlogov internih aktov Sklada, ki določajo notranjo organizacije Sklada z oblikovanjem organizacijske strukture in delovnih mest Sklada,

•priprava predlogov organizacijskih predpisov in navodil,

•upravljanje s človeškimi viri,

•vodenje registra izdanih pooblastil,

•vodenje in organiziranje pisarniškega poslovanja Sklada,

•priprava predlogov internih aktov, ki urejajo področje delovanja sektorja in skrbništvo nad njimi,

•vodenje, koordinacija in izvajanje postopkov javnega naročanja,

•vodenje in vzdrževanje evidenc osnovnih sredstev, opreme, mobilne telefonije, drobnega inventarja in drugega potrošnega materiala za poslovne namene,

•izvajanje nalog, vezanih na področje požarnega varstva in varnosti,

•vzdrževanje osnovnih sredstev Sklada,

•vzpostavitev in vodenje evidenc s področja dela sektorja,

•pripravljanje poročil, analiz in drugih gradiv s področja sektorja ter za notranje in zunanje uporabnike ,

•priprava, standardizacija in razvoj metodologije, postopkov in procesov finančnega planiranja,

•priprava informacij za podporo izvajanja upravljavske funkcije Sklada,

•spremljanje in opozarjanje ter preprečevanje odklonov glede na pričakovane in načrtovane finančne cilje,

•svetovanje drugim organizacijskim enotam Sklada pri izvajanju davčnih in računovodskih predpisov,

•vodenje glavne knjige Sklada in vzdrževanje kontnega plana,

•obračunavanje in izplačilo plač, nadomestil plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev,

•obračun davčnih obveznosti in poročanje,

•vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev,

•vodenje knjigovodstva terjatev in obveznosti,

•izterjava in poročanje o neplačanih terjatvah,

•koordinacija izvedbe letnega popisa sredstev,

•zagotavljanje neprekinjenega, učinkovitega in varnega delovanja informacijske podpore in telekomunikacijske opreme Sklada,

•planiranje in načrtovanje razvoja IT infrastrukture v skladu s potrebami uporabnikov in zahtevami vodstva Sklada ter splošnimi trendi razvoja IT tehnologije,

•koordinacija in nadziranje dela zunanjih izvajalcev,

•urejanje, ažuriranje in objavljanje dokumentov na spletnih straneh Sklada in intranetnih straneh Sklada,

•zagotavljanje arhiviranja podatkov ter izvajanja ostalih nalog logistične tehnične in administrativne narave,

•koordinacija in priprava programa prodaje nepremičnin,

•urejanje arhiva iz delovnega področja sektorja,

•administrativno tehnična pomoč Svetu Sklada in vodenje arhiva Sveta Sklada.