A A

Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo

Sektor za urejanje evidenc nepremičnin je bil ustanovljen z namenom pospešitve prenosov zemljišč od bivših upravljavcev na Sklad in iz Sklada na druge pravne osebe (večinoma so to občine). V zvezi s tem je pomemben sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu (Ur. list RS, št. 8/2010; ZSKZ-B), ki pri prenosih zemljišč iz občin na Sklad in obratno določa nove kriterije.

Na geodezijskem področju Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo skrbi:

  • pri izvedbi postopkov za izdelavo elaboratov ureditev mej, novih izmer, parcelacij, komasacij, izravnav mej, določitev zemljišč pod stavbo, izdelavi elaboratov za evidentiranje stavb, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč in izdelavi tehničnih poročil označitve mej v naravi (geodetskih storitev) na zemljiščih v lasti Republike Slovenije, ki so v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
  • v geodetskih upravnih postopkih, uvedenih na osnovi elaboratov geodetskih storitev na zemljiščih v lasti Republike Slovenije, ki so v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
  • v drugih upravnih postopkih, ki vključujejo z geodetske storitve.
    Izvaja interne geodetske storitve in izdeluje elaborate ter geodetska strokovna mnenja za potrebe gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. Služba za geodezijo je hkrati tudi strokovna podporna služba ostalim sektorjem in službam Sklada.

 

Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo vodi Lojze Miklavčič, univ. dipl. inž. živinoreje.