A A

Varstvo osebnih podatkov

POLITIKA ZASEBNOSTI SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE

 

 

1.    PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA IN POLITIKE  ZASEBNOSTI NA SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJA

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska  cesta 58, 1000 Ljubljana (SKZG RS, v nadaljevanju: Sklad) je ustanovila država 11. marca 1993 z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije. Temeljni cilji delovanja Sklada so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in  v Strategiji razvoja slovenskega kmetijstva. Njihov osnovni namen pa je skrb za racionalno rabo in okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč in  kmetij. Sklad je eden najpomembnejših akterjev slovenske kmetijsko zemljiške politike. Kot dober gospodar Sklad vodi postopke prometa z državnimi zemljišči ter daje državna zemljišča, s katerimi upravlja,  v zakup oziroma najem. Sklad je tudi zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji.

Na Skladu se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, saj so naše stranke za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, zato v celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Z ustreznimi ukrepi  na Skladu poskrbimo oziroma zavarujemo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, da se ohranja zaupnost  in celovitost ter preprečuje njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. 

Namen Politike  zasebnosti na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenija (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev uporabnikov storitev Sklada ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani: posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Sklada ter pravicami posameznikov na tem področju.

Politika dodatno pojasnjuje podlage za obdelavo osebnih podatkov vključno s soglasjem, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

V Pravilniku o varstvu osebnih podatkov so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje določbe, ki urejajo:

-       kontaktne informacije institucije,

-       nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,

-       čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

-       pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

-       varovanje prostorov, računalniške opreme ter podatkov,

-       ukrepanje ob kršitvah ter odgovornost za kršitve delovnih obveznosti povezanih z obdelavo osebnih podatkov.

 

 

 2.     VIZIJA ZASEBNOSTI

Pravico do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic, ki se je na Skladu  zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank. Z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in  internimi akti Sklada. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev Sklada ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili pridobljeni.

 

 

 3.     POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu dpo@mikrocop.com, oziroma navadni pošti na naslov Mikrocop, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za »DPO« in na telefonski številki 01 587 42 80. Podatki o pooblaščeni osebi so objavljeni na spletni strani http://www.s-kzg.gov.si/si/varstvo-osebnih-podatkov/.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 

 4.     NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Sklad obdeluje osebne podatke strank v okviru in za namen izvajanja pogodb kot so npr. kupoprodajna pogodba za zemljišča, pogodba o ustanovitvi služnosti, pogodba o podelitvi stavbne pravice, pogodba o soglasju za različne namene, pogodba o zakupu kmetijskih zemljišč oziroma  najemu drugih zemljišč, pogodbe za izvedbo različnih storitev z oddajo del po postopku javnega naročanja. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi postopka sklenitve določene pogodbe, po prejemu vloge posameznika.

Osebni podatki posameznikov se obdelujejo za namen uveljavljanja dovoljenih državnih pomoči v obliki odpisov zakupnine (suša, moča, pozeba in druge).

V okviru sklenjenih zakupnih razmerij se osebni podatki posameznika obdelujejo tudi za namen ugotavljanja skladnosti zakupnih razmerij z vpisanimi GERK-i znotraj posameznega kmetijskega gospodarstva.

b) Sklad obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

- Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za namen izvajanja javnega pooblastila, ki je dan Skladu v zvezi z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči in kmetijami v državni lasti,

- na podlagi predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Sklada, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem  osebnih podatkov za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

c) Sklad na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen realizacije oziroma izvedbe  sklenjenih pogodb Sklada s posamezniki.

d) Sklad v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike da podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

e) Sklad shranjuje piškotke pri obisku spletne strani www.s-kzg.si in jih uporablja za boljšo interakcijo med spletno stranjo ter uporabnikom, ki  je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je bolj učinkovito in prijetno. Nobeni piškotki, ki jih uporablja Sklad  na svojih spletnih straneh, ne zbirajo podatkov, s katerimi bi posameznega obiskovalca bilo mogoče  prepoznati.

 

 

 5.    OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Sklad glede na potrebe v zvezi z izvajanjem določenih del, ki prispevajo k storitvam, pooblasti druga podjetja in posameznike. Tako poleg zaposlenih na Skladu osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so družbe, ki Skladu nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnega mesta in informacijskih storitev. V teh primerih Sklad posreduje osebne podatke izbranim zunanjim obdelovalcem v takem obsegu, ki ga zahteva določen namen z vso skrbnostjo in z njimi sklene pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so Skladu pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti  osebnih podatkov posameznikov.

V tretje države Sklad osebnih podatkov ne prenaša.

 

 

 6.     PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska  cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov  kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Uresničevanje pravic posameznikov v zvezi z obdelovanjem njihovih osebnih podatkov se zagotavljajo brez nepotrebnega odlašanja. O zahtevi posameznika bo  Sklad odločil v enem mesecu po prejemu njegove zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev se lahko rok podaljša za največ dva dodatna meseca in o tem obvesti posameznika, ki je zahtevo podal skupaj z razlogi za zamudo. V primeru, da je zahteva predložena po elektronski pošti, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki je predložil zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko  Sklad zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Sklad:

  • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
  • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 

 7.     ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Sklad obdeluje osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler je to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Podatke hrani največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe. Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov in je določeno v Pisnem strokovnem navodilu za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva za Sklad. Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Grega Vozel.

Naslov:Mikrocop, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

e – naslov: dpo@mikrocop.com, telefon 01 587 42 80.