A A

Vloge in obrazci

Na tem mestu so zbrane vloge za pravni promet. Pravni promet z zemljišči v lasti Republike Slovenije se izvaja v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Zakonom o stvarnem premoženju države ter internimi akti Sklada KZG RS.

Vlogo je potrebno posredovati po pošti na naslov: Sklad KZG RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: info.skzgrs@gov.si.