A A

Svet Sklada

Svet SKZG RS je organ upravljanja. Po ZSKZ ga sestavljajo predsednik sveta in šest članov, ki so imenovani za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Člane Sveta Sklada na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, imenuje Vlada Republike Slovenije.

V skladu s Statutom Sklada po preteku mandata Sveta Sklada do imenovanja novih članov naloge Sveta Sklada izvajajo dotedanji člani.

Svet Sklada opravlja naslednje ključne naloge:

  • s soglasjem Vlade RS sprejema finančni načrt in program Sklada ter spremlja njuno izvrševanje,
  • s soglasjem Vlade RS sprejema zaključni račun in poročilo Sklada,
  • s soglasjem Vlade RS sprejema Statut Sklada,
  • določa poslovno politiko Sklada,
  • s soglasjem Vlade RS sprejema spremembe ali razširitve dejavnosti Sklada,
  • sprejema pravilnike in pravila za izvajanje temeljne dejavnosti Sklada, kot so opredeljene v 3. členu Statuta Sklada.

Člani Sveta Sklada so bili imenovani s strani Vlade dne 26. 1. 2023.

Svet Sklada sestavljajo:

- Polonca Drofenik, predsednica Sveta Sklada, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- trije predstavniki MKGP: Stojan Tramte, Tatjana Guštin in Alenka Rotter;
- mag. Milan Repič, Zdravko Cankar in mag. Gašper Skalar, strokovnjaki s področja dejavnosti Sklada.

Podrobnejše določbe o poslovanju Sveta Sklada določa Poslovnik o delu Sveta Sklada, ki ga sprejme Svet Sklada.

Sklepi Sveta Sklada (mandat 2023-2027)

Sklepi Sveta Sklada (mandat 2019-2023)

Sklepi Sveta Sklada (mandat 2015-2019)

Sklepi Sveta Sklada (mandat 2010-2014)